මයික් රෆෝනය ක් රියා නොකරයි Windows 10, ඔබේ USB මයික් රෆෝනය සකසන්නේ කෙසේද

ඔබ වින්ඩෝස් 7 හෝ වින්ඩෝස් 10 මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබ මයික් රෆෝනය පරිගණකයට සම්බන්ධ කර මයික් රෆෝනය ක් රියා නොකරන බව දැනගත් විට මෙම ලිපිය ඔබට ප් රයෝජනවත් වනු ඇත.

මෙහෙයුම් ක් රියාවලිය

1. මයික් රෆෝනය පරිගණකයට නිසියාකාරව සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන්න.

2. සවන් දීමේ උපකරණය සකසන්න, ඔබේම හ voiceක් ඇසීමට බාහිර පසුධාවනය විවෘත කරන්න


සටහන: මයික් රෆෝනය විසන්ධි කර පරිගණකයට ඇතුළු කරන්න. වත්මන් ශබ්දය උත්පාදනය කරන්නේ නම් කරුණාකර මෙම අතුරුමුහුණත විවෘත කර වර් ග මූල ඉවත් කරන්න. 3. 3. මයික් රෆෝනයේ ශබ්දය සකසන්න

සාමාන් යයෙන් 50 ත් 70 ත් අතර සකසා ඇති අතර ශබ්දය පහළ ශබ්දය උත්පාදනය කිරීමට නොහැකි තරම් ඉහළ ය.

4. නැවත ධාවනය සකසන්න – ස්පීකර් දේපල

මට්ටම ඉහළ යන තරමට ශබ්දය වැඩි වේ.

ක් රියාවලියට අනුකූලව ඔබ ඔබේ මයික් රෆෝනය සකසන විට, මයික් රෆෝනය තවමත් ක් රියා නොකරයි Windows 10.

එවිට විය හැකි හේතු පහත පරිදි වේ,
1. මයික් රෆෝනයේම ගැටළුවක් ඇති අතර එය නොගැලපේ.
2. පරිගණකයට ධාවකයක් නොමැත.
3. සම්බන්ධක වයර් වල ගැටලුවක් ඇත.
4. පරිගණක අතුරු මුහුණතේ ගැටලුවක් තිබේ.

 nbsp;